Voor professionals

 Voor professionals

Informatie over Bareau op professioneel niveau

Dit deel van de site gaat dieper in op de technische kant van onze AHPD-technologie en geeft meer informatie over de biotechnologie, chemie en natuurkundige achtergronden van het AHPD-proces.


AHPD-technologie van Bareau, uitgebreid

Nederlandse waterzuiveringen zuiveren op efficiënte wijze 38 miljoen inwonerequivalenten aan CZV á gemiddeld 150 gram CVZ/i.e. dag. Dit komt neer op een zuurstofverbruik van 55 kg O2/i.e. jaar bij volledige aerobe afbraak. Ervan uitgaande dat bij het anaerobe AHPD-proces gemiddeld 50% van de koolstof wordt omgezet naar CH4,kan maximaal 13,7 kg CH4/i.e. jaar worden geproduceerd. Bij een concentratie van 90% CHin het groengas is de maximale productie dus 23,6 Nmgroengas /i.e. jaar. Indien 80% van de CZV beschikbaar komt voor AHPD, waarin maximaal 70% anaeroob wordt afgebroken, kan er 13,2 Nm3 groengas/i.e./jaar worden geproduceerd. De maximale directe groengasproductie te behalen bij inpassing op alle communale zuiveringen naar AHPD komt hiermee afgerond op circa 0,5 miljard Nmgroengas per jaar. Dat is tienmaal de huidige groengasproductie uit zuiveringsslib. Dit groengas potentieel leidt tegelijkertijd tot een forse reductie van COuitstoot. Immers, de bestaande aerobe zuiveringen oxideren de organische belasting met een hoog rendement naar kooldioxide. Daarbij treedt een aanzienlijke emissie van kooldioxide alsmede NOop, door de afbraak van ammoniak afkomstig uit urine. Tenslotte treedt door diverse vormen van lekkage, suboptimale besturing en onvolledige afbraak van afvalstoffen een enorme extra emissie op van methaan en stikstofoxiden naar de atmosfeer.

Het volume aan te produceren groengas kan worden verhoogd wanneer naast de CZV uit het afvalwater ook de CZV uit huishoudelijk organisch keukenafval wordt toegevoegd aan het AHPD-proces. Dit zou leiden tot verdubbeling van de opbrengst tot 1 miljard Nmgroengas per jaar.
Indien het AHPD-proces wordt uitgebreid tot AH2PD en de opgeloste kooldioxide met waterstof worden omgezet in groengas, zal de opbrengst nogmaals verdubbelen: nu tot 2 miljard Nmper jaar.
Verwerking van de in Nederland beschikbare dierlijke mest met AHPD zal leiden een extra productie van 1 miljard Nmgroengas per jaar. In totaal dus 3 miljard Nmgroengas per jaar.
Tenslotte, mits voldoende waterstof wordt toegevoegd, kan extern geproduceerde kooldioxide worden toegevoegd, waardoor met AHPD de productie van groengas nog verder wordt opgevoerd tot in totaal 10 miljard Nmgroengas op jaarbasis.

AHPD-technologie kan alle energie uit organische voedselresten en afvalstromen terugwinnen. Bovendien kan AHPD gemakkelijk grootschalig COfixeren, duurzame energie op slaan en grondstoffen zoals fosfaat en metalen uit het afvalwater recyclen. Multi-circulair!

Voor een meer gedetailleerde toelichting, zie de Position Paper I en Position Paper II.

 

Prijzen, publicaties en onderzoeksresultaten

Prijzen
RVO Tender Effectieve en Efficiënte Vergistingsketen 2010

Ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) Tender Proeftuin Aardgasvrije Wijken 2018

Publicaties en onderzoeksresultaten
Versnelling verduurzaming woningen met AHPD-technologie
AHPD groen gas: Product Markt Combinatie

Position Paper AHPD I 2016 Nederlandsbijlage
Position Paper I 2016 EnglishAnnexes
Position Paper II

Presentatie Marco van Veen, LCA AHPD

 

FAQ over AHPD-technologie

Er is een aantal vragen dat vaak naar voren komt, wanneer de technologie van Bareau wordt geïntroduceerd. Deze vragen hebben wij verzameld en beantwoord in onderstaande folder.

Is uw vraag onbeantwoord gebleven na het lezen van de folder? Neem contact met ons op en wij zullen u verder helpen.

FAQ AHPD folder